Прикарпатський – у двадцятці найвпливовіших університетів України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника кожного року покращує власні позиції у впливових вітчизняних та міжнародних  рейтингах закладів вищої освіти. Цю позитивну тенденцію відзначила проректорка з наукової роботи, професорка Валентина Якубів під час онлайн-засідання вченої ради за участю професорсько-викладацького складу.

Головним питанням засідання стало обговорення підсумків науково-дослідної діяльності університету за 2020 рік і завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень.

Проректорка Валентина Якубів, яка презентувала доповідь із глибинним аналізом процесів, що відбуваються в університеті,  діаграмами та графіками, зазначила: «Прикарпатський університет займає перше місце серед навчальних закладів Івано-Франківської області, 2 місце в рейтингу закладів вищої освіти за Scimago Institutions Rankings, входить у вісімку кращих вузів західного регіону України, а також у 20-ку найвпливовіших університетів світу за 2020 рік».

Це стало можливим, зокрема, завдяки публікаціям наукових статей науковців та студентів університету в престижних наукових журналах світу, участі вчених у міжнародних, зокрема, проєктах та програмах, що також уможливило залучення ґрантових коштів на розвиток науки в ПНУ.

В університеті систематично здійснювалися заходи щодо вдосконалення науково-дослідної роботи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, зазначила в доповіді професорка Якубів. Вагомими є здобутки різних структурних підрозділів університету, що функціонують в межах 5 наукових напрямів.

«У 2020 році зросла активність професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів у виконанні кафедральних, держбюджетних, грантових науково-дослідних робіт. Збільшився обсяг надходжень на наукові проєкти в межах загального і спеціального фондів. Зросла кількість науково-дослідницьких робіт, які фінансуються за рахунок позабюджетних коштів, в тому числі і міжнародних фондів. У звітному році викладачами університету захищено 17 докторських дисертацій та 25 кандидатських дисертацій. Функціонувало 10 спеціалізованих вчених рад за 17 спеціальностями. Наукова інфраструктура університету представлена 19 науковими підрозділами та 23 навчально-науковими підрозділами.  В університеті функціонує система електронного документообігу «Наука». Науковий парк продовжував роботу щодо створення на базі університету інноваційно сприятливого середовища для реалізації ідей творчою молоддю та впровадженню бізнес-розробок, створених в університеті при виконанні наукових досліджень».

За словами доповідачки, університет має доступ до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, а також видань Springer Nature. Підвищилась активність науковців університету щодо рецензування публікацій у закордонних виданнях, які входять у міжнародні наукометричні бази  SCOPUS та Web of Science.

В університеті здійснюється перевірка студентських кваліфікаційних робіт на оцінку рівня їх унікальності.

«У 2020 році збільшилась кількість публікацій статей науковців університету у виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science. Опубліковано монографії та навчальні посібники. В університеті проводились міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції. Зросла якість підготовки студентів до участі у міжнародних і всеукраїнських конкурсах наукових і творчих робіт».

Разом з тим, зазначила проректорка, в організації і здійсненні наукових досліджень існує ще ряд проблем, які вимагають нагального вирішення. Потребує вдосконалення робота щодо проведення наукових досліджень, створення інновацій з метою їх реального впровадження у практику та комерціалізації, треба вдосконалити роботу щодо активізації публікаційної активності науково-педагогічними працівниками, в т.ч. у виданнях, які індексуються у базах Scopus та Web of Science. Вдосконалити необхідно і роботу щодо активізації студентської наукової діяльності та підготовки студентів до участі в  наукових конкурсах, зокрема, працювати зі студентами у межах усіх освітніх програм.

«Також потребує вдосконалення робота щодо залучення коштів для виконання наукових досліджень, в тому числі і від закордонних фондів та, особливо, госпдоговірної тематики. Доцільно активніше використовувати можливості соціальних наукових мереж для пошуку партнерів для наукової діяльності та підвищення публікаційної активності», – зазначила Валентина Якубів.

У свою чергу ректор ПНУ Ігор Цепенда наголосив, що необхідно активніше використовувати матеріальні та інтелектуальні ресурси університету. Зокрема, наукові центри, які вже існують, а також вже готуватися до використання Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України і Польщі, Міжнародного наукового центру “Обсерваторія” та Центру інноваційних освітніх технологій «PNU-EcoSystem».

Крім того, активізувати наукову діяльність і написання рейтингових наукових статей до міжнародних наукових журналів.

«Зараз перед нами є дуже великі виклики, які нам потрібно якнайшвидше реалізувати. Це виклик провідним науковцям. Тим, хто шукає ідеї, аби себе реалізувати. На прикладі доцентки Тетяни Татарчук ви бачите: ідея створення Навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства та нанотехнологій виникла у 2017 році. У 2019 році вона вже реалізувалася матеріально. Станом на 2021 рік за темпами публікацій в SCOPUS – це №1. Це Прикарпатська наукова мрія. І кожен може реалізувати свою мрію. Ми готові надати поштовх, підтримку для реалізації», – зазначив Ігор Цепенда.

Звіт про результати науково-дослідної діяльності університету за 2020 рік затвердили. Професорсько-викладацький склад Навчально-наукових інститутів, факультетів та інших підрозділів університету за результатами засідання вченої ради має зосередити зусилля на забезпеченні високого наукового рівня наукових досліджень, захисті авторських прав й інтелектуальної власності результатів наукових досліджень та розробок, впровадженні результатів прикладних наукових досліджень, створенні нових технологій та корисних моделей і подальшій їх комерціалізації, активізації роботи щодо впровадження у практику результатів наукових досліджень та їх комерціалізації, заключення госпдоговорів, публікації результатів наукових досліджень у періодичних виданнях, що індексуються науково метричними базами даних SCOPUS та Web of Science, активізувати грантову діяльність серед молодих учених, зокрема аспірантів, залучити фінансові можливості міжнародних і вітчизняних донорських фондів та організацій для підтримки наукових досліджень, пошуку партнерів задля співпраці із зарубіжними структурами і здобуття грантів на підтримку спільних наукових проектів, спільнотах, здійснювати заходи задля підвищення ефективності наукової і професійної підготовки обдарованих студентів як пріоритетного напрямку розвитку студентської наукової роботи та чіткого виконання програм цілеспрямованої наукової підготовки студентів до участі у міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та інших наукових і творчих змаганнях.

Також на вченій раді було розглянуто і затверджено ряд інших важливих внутрішніх питань, як то внесення змін до Статуту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також про присвоєння вчених звань.